SALA WESELNA  
      NA 140 OSÓB
 Stypa - Consolatio
           Centrum Konferencyjne
                     na 140 osób  
                  w centrum Pucka
www.saladominik.pl

     Centrum Biznesu

Spotkajmy się w Pucku na szkoleniu 3 min od Zatoki w centrum miasta Puck.Parking na  50 miejsc.

Czytaj więcej

      Centrum Integracji

Miejsce spotkań mieszkańców Pucka i nie tylko .Widowiskowa sala na 140 osób w centrum miasta Powiatowego Puck.

Czytaj więcej

         Sala Weselna

                                                                  Jedna z Największych sal weselnych w Pucku na 140 osób .Na miejscu Parafia Piotra i Pawła.

Czytaj więcej

Sala w Cen­trum Dusz­pa­ster­sko – Kul­tu­ral­nym im. Bp Dominika

Sala bankietowa w budynku Cen­trum jest naj­praw­do­po­dob­niej naj­więk­szą w naszym mie­ście. Ma ok. 280 m2 nie licząc zaple­cza kuchen­nego i sani­tar­nego. Można w niej urzą­dzać duże imprezy okolicznościowe roz­po­czy­na­jąc od uro­czy­sto­ści rodzin­nych (wesela, urodziny, chrzciny, komunie św., i inne) para­fial­nych, zakła­do­wych, poprzez kon­fe­ren­cje a na zaba­wach koń­cząc. Menu i inne szcze­góły usta­lane są indy­wi­du­al­nie. Indy­wi­du­al­nie usta­lany jest też koszt każ­dej imprezy. Do sali od strony ulicy 12 marca przy­lega duży, ogro­dzony par­king a od strony zaple­cza osło­nięty pas zie­leni, doce­niany zwłasz­cza w piękne, pogodne dni.